Vi har lyckats tajma flera av våra utlysningar och tilldelningar väldigt väl till de omvärldsförändringar som kommit under året. Det handlar om att fönster öppnas för möjligheter, och det är då man ska stå där med ett forskningsprogram eller en forskningsutlysning som passar in i fönstret.

Mistra har under 2016 sjösatt flera högaktuella forskningsprogram. Ett handlar om geopolitik – Mistra Geopolitics. När vi började med programmet var det under trycket av migrationsströmmarna i Europa, och det blev än mer geopolitiskt och säkerhetspolitiskt aktuellt i och med diskussionen kopplad till den transatlantiska axeln och NATO:s vara eller icke vara. Vi ser att det är ett program precis rätt i tiden.

Ett annat handlar om hållbara finansiella system – Mistra Financial Systems, som vi under året har tilldelat Handelshögskolan. Vi kände att det är nu eller aldrig man ska sätta in forskningsstöten, för nu är mottagarna redo att ta till sig information. Det finns en brist och ett stort uttryckt behov efter underlag för beslut om hur exempelvis klimat påverkar finansiella investeringar. Det kan man se tydligt i att G20-länderna har identifierat klimat som en risk för den finansiella stabiliteten.

En tredje satsning handlar om hur Sverige ska nå klimatmålen 2045. Mistra Carbon Exit är ett program som ska svara på hur det ska klaras av. Målen är satta och strukturen för uppföljning, men hur ska det nås? Det är ett jättespännande program. Den nya klimatlagen och målen som finns är en positiv utmaning, det är så jag tycker man ska se det. Att här har Sverige en chans att utvecklas, utifrån vad vi tycker ska vara vårt mål i framtiden, och se det som en utmaning som definitivt är innovationsdrivande. Vi vill bidra till att stödja de innovationerna.

Under 2016 har beslut även fattats om forskningsprogram kring mobilitet, smarta material och hållbar plastanvändning. Nytt för 2016 är också att Mistras forskningsprogram ska samverka mer med varandra. Vi ser nu till att de nya programmen har det inskrivet i sina avtal. Men sedan handlar det om med vilka de ska samverka. Hur ska vi dela in våra program i tematiska områden? Vi kommer säkert att se överlapp och inte silos bredvid varandra, utan ett program kan dyka  upp i flera teman. Beroende på perspektiv kan vi ha olika sammansättningar, på så sätt kan vi få en bättre strategisk styrning av vad vi vill göra.

I våra stadgar står att Mistra ska bidra till en bättre livsmiljö – hur mäter man det? Vi har försökt skärpa till under året att redan i forskningsutlysningar be de sökande att tala om hur de ska mäta effekterna. Det vill säga sitt utfall från forskningen med resultat, publiceringar och annat som leder till en effekt i samhället. Det är genomslaget i samhället som syns i vår ändamålsparagraf.

Hur har stiftelsens finanser sett ut under 2016? Året har varit bra, och går vi fem år tillbaka har vi i snitt tio procent avkastning. Det är ju väldigt viktiga pengar för forskningen, och gör att vi kan satsa under längre tid eller med mer pengar. Vi tycker att vi under året skapat en välbalanserad portfölj som ska tåla smällar i form av kriser utan att vi ska tappa för mycket kapital.

Portföljen ska också vara miljömässigt hållbar. Jag skulle vilja säga att vi varit en av de ledande i världen på att försöka få in hållbarhet i vår kapitalförvaltning. Under 2016 har vi jobbat mycket med en verktygslåda för att påverka våra fondförvaltare i en hållbar riktning. Det är relativt lätt, för vi har valt förvaltare som har hållbarhetsinriktning. Det handlar om mycket om förtroende och dialog, så att när det kommer upp frågor om ett bolag eller andra investeringar blir en konstruktiv dialog. Framför allt vill vi ju välja bolag som vill bidra med lösningar, till exempel omställningen till tvågradersmålet eller FN:s hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals.

Åke Iverfeldt, VD Mistra

Åke Iverfeldt, VD Mistra

Mistra ger stöd till nyanlända akademiker

För att bidra till att flyktingar kan etablera sig börjar Mistra erbjuda personer med akademisk bakgrund att göra praktik i sina forskningsprogram.

läs mer
Konferens med samlad skogsforskning

Future Forests presenterade rönen från åtta års forskning och ett resultat var att ökad samsyn behövs i skogbruket.

läs mer
Seminarium om bioteknik i ett hållbart jordbruk

Hur nya potatissorter, kvävesnåla grödor och annan bioteknik kan bidra till livsmedelsproduktionen presenterades av Mistra Biotech.

läs mer
30 miljoner i satsning för hållbar finanssektor

Ett nytt forskningsprogram om hur det finansiella systemet kan bidra till omställning av samhället tilldelas Handelshögskolan i Stockholm.

läs mer
45 miljoner till plast i ett hållbart samhälle

Ett program som leds från Lunds universitet ska i en ny satsning från Mistra studera hållbara sätt att tillverka och använda plast.

läs mer
Mistra Indigo pekar ut framtidens klimatarbete

Mistra Indigo sammanfattar sin forskning på en konferens om hur internationellt klimatarbete samverkar med svenska insatser.

läs mer
Mistras VD i två tunga framtidsspaningar

Åke Iverfeldt har medverkat i två viktiga expertgrupper som diskuterat Sveriges konkurrenskraft och hållbara affärsmöjligheter.

läs mer
Bättre kunskap om våtmarkers reningsförmåga

En utvärderingsrapport från Mistra EviEM visar att våtmarker är effektiva på att rena kväve och fosfor om de har ett lagom lågt vattenflöde.

läs mer
Mistraforskare får chans att nätverka utomlands

Inom ramen för Mistra Fellows får nu två forskare möjlighet att arbeta utomlands och studera arktiska frågor i Washington respektive hållbara marknader vid OECD i Paris.

läs mer
Stor konferens om oroande framtid i Arktis

Forskare vid Mistra Arctic Sustainable Development och Stockholm Resilience Centre presenterade hot och vägval kring Arktis.

läs mer
Nytt forskningsprogram om smarta material

Forskning om metoder och material med potential att rena luft, vatten och mark får 51 miljoner kronor under fyra år.

läs mer
80 miljoner ska visa hur tuffa klimatmål kan nås

Ett internationellt konsortium lett av IVL Svenska Miljöinstitutet ska driva Mistras nya klimatforskningsprogram.

läs mer
Geopolitik och hållbar utveckling i ny satsning

Bättre beslutsunderlag om hur geopolitik påverkar hållbar utveckling är målet när Mistra riktar 48 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram.

läs mer
Sex projekt får 20 miljoner i Mistra Innovation

Projekt kring luftföroreningar, nya smörjmedel och återvinning av mässing och lågenergilampor fick 20 miljoner kronor inom Mistra Innovation.

läs mer
40 miljoner till KTH inom smart mobilitet

Det nya programmet syftar till att utveckla kunskap om integrerade tjänster för hållbar mobilitet och hållbara transporter.

läs mer
Johan Söderström från ABB ny Mistraordförande

Mistras nya styrelseordförande Johan Söderström hoppas med sin bakgrund kunna bidra till att utveckla Mistras arbete med industriella forskningstillämpningar.

läs mer
Forskarkritik mot EU-förslag om hormonämnen

I ett öppet brev pekar forskare på brister i EU:s arbete mot hormonstörande ämnen och lanserar en alternativ metod för riskbedömning med ursprung i MistraPharma.

läs mer
Mistraforskare på plats under Almedalsveckan

Många av Mistras forskningsprogram deltog i Visby och diskuterade bland annat hållbara livsstilar, nya hot mot skogen och klokt klimatarbete.

läs mer
Internationell konferens om evidensbaserad miljövård

För första gången samlades världens experter inom systematiska miljöutvärderingar på en konferens i Stockholm med Mistra EviEM som värd.

läs mer
45 miljoner i utlysning om hållbar konsumtion

Mistras satsar på ett nytt program för att hitta tvärvetenskaplig forskning som visar hur hög livskvalitet kan kombineras med hållbarhet.

läs mer
Ny antologi om hur Sverige kan bli klimatneutralt

En ny bok från Mistra och Miljömålsberedningen där experter ger sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut överlämnades till miljöministern.

läs mer
Workshop om bioekonomi inför ny satsning

Höghus i trä, bioraffinaderier och digitalisering var några framtidsfrågor som skogsnäringen diskuterade när Mistra samlade till workshop.

läs mer
Mistraforskare på världsevenemang om urban utveckling

Flera forskare från Mistrasatsningar var med bland de 40 000 deltagarna på ett FN-möte om urban utveckling för att bidra till arbetet mot hållbara och rättvisa städer.

läs mer
Ny Mistraprofessor inom hållbara marknader

Mette Morsing fick den nyinrättade professuren The Mistra Chair of Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm.

läs mer

Lösa viktiga miljöproblem

Lösa viktiga miljöproblem

Med sina satsningar bidrar Mistra till att lösa klimatfrågan och andra miljöproblem som kräver vetenskap av strategisk betydelse. Forskningen kombinerar olika kunskaper och involverar redan från början relevanta aktörer för att komma till nytta.

Starka forskningsmiljöer

Starka forskningsmiljöer

Mistra bygger upp starka forskningsmiljöer av hög internationell klass som bidrar till hållbar utveckling. Program och forskningscentrum ger både unik tvärvetenskaplig kunskap och utvecklar helt nya vetenskapliga områden.

Konkurrenskraft och tillämpningar

Konkurrenskraft och tillämpningar

Svensk konkurrenskraft stärks av Mistras forskningssatsningar. Företag, offentliga aktörer och andra användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till ett bättre liv och att samhället ställs om för framtidens utmaningar.

Sex frågor till Mistras ordförande Johan Söderström,
vd för ABB Sverige

 1. Hur har den första tiden som ordförande varit?

  Det har varit mycket givande och utvecklande. Fantastiskt att få lära känna alla kompetenta och kunniga medarbetare inom Mistra. Mycket inspirerande och givande är också det viktiga arbetet som görs inom forskningsprojekten och på universiteten. Det finns en otrolig kunskapsbank inom Mistra som verkligen imponerar.
 2. Du är en upptagen person men accepterade trots det du uppdraget. Varför?

  Frågan om att bli ordförande var både omvälvande och lockande. Mitt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor började redan som ung fältbiolog. Än i dag besöker jag gärna Asköviken i Västerås för att titta på fåglar. En annan anledning är att vi inom ABB arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor vilket har bidragit till att mitt intresse har fördjupats. FN:s sjutton hållbarhetsmål visar vägen och att få bidra till Mistras långsiktiga arbete med oerhört viktiga satsningar för framtidens hållbara samhälle känns mycket meningsfullt.
 3. Du är känd för att vara engagerad i hållbarhetsfrågor, och även fått pris för det arbetet. Varför är det så viktigt?

  Det är en fråga som är viktig för oss alla, och därför är det är mycket glädjande att se att allt fler inom näringslivet går från att pliktskyldigt prata om miljö till att agera för att åstadkomma en förändring. I Sverige har vi alla förutsättningar för att lyckas. Vi har ett gemensamt ansvar för kommande generationer och tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt. En viktig faktor är att vi har ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi, politik och övriga i samhället.
 4. Vad kan du med din bakgrund bidra med för att utveckla Mistras verksamhet?

  Jag har haft förmånen att arbeta länge inom industrin och som ledare. Även om jag är övertygad om att hållbarhetsfrågor i grunden är viktigare för vår långsiktiga överlevnad än teknisk utveckling, är det med rätt använd teknik som vi kan förverkliga det hållbara samhället. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet bidra med en del nya tankar och infallsvinklar. Jag är även övertygad om att vi måste bli bättre på att hantera de sociala aspekterna av samhälls- och teknikförändringar. Möjligen är det en allt viktigare framtida uppgift för Mistra.
 5. Vetenskapliga rön ifrågasätts som sällan förr, hur ska Mistra förhålla sig till det?

  Vi står inför nya utmaningar när det gäller politikers förhållningssätt till vetenskap och miljö. Mistra har en viktig roll när gäller att utveckla och stimulera forskning som ligger i framkant. Den kompetens som finns inom Mistra kan bidra med positiva avtryck när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.
  I det sammanhanget har Mistra bästa tänkbara förutsättningar och vi behöver satsa kraften framåt. Vår kapitalförvaltning har varit så framgångsrik att vi nu har möjlighet att skjuta till än mer pengar till olika forskningsprogram. Därför ska vi inte backa, snarare gasa. Stockholm Resilience Centre är ett lysande exempel på hur forskning initierad av Mistra kan få global betydelse.
 6. Mistra finansierar forskningsprogram inom allt från mode till geopolitik. Hur vill du vidareutveckla Mistra?

  Att Mistras forskning både har bredd och djup är mycket bra för att möta framtida utmaningar. Den stabila grund vi har gör det också möjligt att vara långsiktiga och arbeta med långa program som ger resultat. På så sätt kan vi göra skillnad men vi måste alltid fundera på vad vi har i vår forskningsportfölj. Det handlar bland annat om att hitta en bra balans mellan teori och praktik.
  Det finns stora möjligheter att utveckla Mistra för att nå ännu längre i arbetet med att skapa hållbarhet. Att få göra det tillsammans med Mistras kunniga VD och medarbetare samt med övriga i vår kompetenta styrelse och i nära samarbete med näringslivet, till exempel Misum – Mistra Center for Sustainable Markets, känns mycket spännande och tillfredsställande. Tillsammans kan vi bidra att stärka svenska företags konkurrenskraft.

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska mottagare i Mkr
0
totalt för utländska mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.

Mistras kapital förvaltas för en bättre utveckling

Intervju med Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté

Det går att kombinera hållbar kapitalförvaltning med höga krav på avkastning. Det visar förvaltningen av Mistras eget kapital. Hållbarhetsaspekter har funnits med i förvaltningen i mer än ett decennium.

Mistras kapitalförvaltning har länge kunnat visa en jämn och hög avkastning. 2016 var till exempel avkastningen på förvaltat kapital 8,1 procent. Den genomsnittliga avkastningen för perioden 2012–2016 har varit cirka tio procent per år – två procent över Mistras eget jämförelseindex.

– Men när vi började med hållbarhetskriterier var det många som sa: ”det förstår ni väl att om ni väljer bort företag av hållbarhetsskäl avstår ni från avkastning”. Vår förvaltning har visat att vi inte avstår från avkastning för att vi jobbar hållbart, säger Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté.

2003 började Mistra jobba med hållbarhetsfrågor inom kapitalförvaltningen, och sedan 2007 är hela kapitalet placerat enligt hållbarhetskriterier.

– Vi vill förvalta vårt kapital så att vi kan bidra till en mer hållbar utveckling, och samtidigt påverka den finansiella industrin, beslutsfattare och företag, säger Märtha Josefsson.

Kapitalförvaltningen leds av kapitalförvaltningskommittén, där Mistras vd liksom flera ledande personer ur finansbranschen ingår. Kommittén utgår från en placeringspolicy, som Mistras styrelse beslutar om varje år. Enligt policyn ska tillgångarna placeras företrädesvis i företag som tydligt redovisar både negativ och positiv påverkan på miljön och på sociala förhållanden, samt i företag som systematiskt arbetar för att minimera negativ påverkan och optimera positiv påverkan från sin verksamhet.

– Företag som jobbar långsiktigt utifrån hållbarhetsaspekter, det är den typen av investeringar vi vill ha, förklarar Märtha Josefsson.

Den största delen av Mistras kapital, ungefär 45 procent, är investerade i svenska och utländska aktier. Cirka 35 procent, är investerade i räntebärande papper. Den exakta fördelningen mellan räntor och aktier varierar över tid. De senaste åren har andelen så kallade alternativa investeringar växt. I slutet av 2016 var drygt 15 procent av kapitalet bundet i alternativa investeringar – där kapitalet binds under lite längre tid, bland annat i fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som kallas mikrolån.

– Det innebär en möjlighet att få avkastning på kapitalet samtidigt som vi bidrar till tredje världens utveckling. Vårt kapital lånas då ut till stora utvecklingsbanker som i sin tur lånar ut pengarna till små företag som kan komma igång med sina verksamheter, säger Märtha Josefsson.

Mistra sköter inte sin egen kapitalförvaltning. Istället anlitas ett tiotal externa banker och andra fondförvaltare. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att välja och utvärdera förvaltarna. Kommittén uppdrar också åt externa konsulter att göra regelbundna uppföljningar av de företag som Mistra äger aktier i – för att kontrollera att företagen inte bryter mot några av de uppställda kriterierna.

Mistra förvaltar en ansenlig summa, i dagsläget cirka 3,2 miljarder kronor. I sammanhanget är man ändå en liten aktör – exempelvis förvaltar var och en av de svenska AP-fonderna omkring 350 miljarder kronor. Mistras storlek gör det svårare att ställa uttryckliga krav på företag – exempelvis under en årsstämma – men det är också till fördel, konstaterar Märtha Josefsson.

– Vi är inte rädda för att pröva nya idéer inom förvaltning, eller att vara första investerare.

När till exempel den London-baserade fondförvaltaren Generation Investment Management startades 2004 av bland andra den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore, gick Mistra in som första institutionella investerare i deras globala aktiefond. Idag är förvaltaren, som sedan starten integrerar finansiell analys med hållbarhetsanalys, en strategisk partner till Mistra.

När så kallade gröna obligationer – ett mer direkt sätt än aktieägande för att påverka företag att tänka grönt, påpekar Märtha Josefsson – dök upp på finansmarknaden för några år sedan, var Mistra också tidigt ute att investera.

Mistra har varit en föregångare inom hållbar kapitalförvaltning, och har på olika sätt försökt att sprida kunskap. Bland annat genom att öppet redovisa sin placeringspolicy, publicera trycksaker och delta i och ordna seminarier. Häromåret undertecknade Mistra Montreal Pledge, där man förbinder sig att redovisa kapitalförvaltningens årliga koldioxidavtryck. Mistra har även finansierat ett forskningsprogram om hållbara investeringar, och för närvarande pågår relaterad forskning inom centrumet Misum och programmet Mistra Financial Systems.

– Vi vill på olika sätt bidra till ökade hållbarhetstankar i branschen, och visa förvaltare och andra investerare att det går att investera hållbart utan att göra avkall på avkastningen.

Märtha Josefsson har varit medlem av Mistras kapitalförvaltningskommitté i snart femton år, merparten som dess ordförande. Under den tiden har mycket hänt, konstaterar hon.

– Idag är det inte längre svårt att investera på ett hållbart sätt. Jag tror att Mistra har bidragit till den utvecklingen, och jag hoppas att vi kan fortsätta att vara en förebild.

Mistras kansli

Åke-Iverfeldt-1-16-Foto-Anette-AnderssonÅke Iverfeldt
VD
ake.iverfeldt(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 24
Mobil: 070 – 732 03 17

Johan-Edman-16

Johan Edman
Programansvarig
johan.edman(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 28
Mobil: 070-732 40 73


Birgitta-Jonsson-Palmgren-16Birgitta Jonsson Palmgren
Administrativ chef
birgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 34 80
Mobil: 070-344 54 66

Chris-Folkeson-Welch-16Christopher Folkeson Welch
Programansvarig
chris.welch(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 26
Mobil: 070-732 30 74


Malin-Lindgren-16Malin Lindgren
Kommunikationsansvarig
malin.lindgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 27
Mobil: 076-112 37 00

Thomas-Nilsson-16Thomas Nilsson
Programansvarig
thomas.nilsson(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 22
Mobil: 070-629 88 12

 


Linnea-Kassmo-16Linnea Kassmo
Kontorskoordinator
linnea.kassmo(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 23
Mobil: 070-659 09 60

Josefin-Lönberg-16

Josefin Lönberg
Ekonom
josefin.lonberg(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 25