Biotech

Mistra Biotech

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 94 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • Programmet arrangerade ett möte på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i april om bioteknik för hållbarhet i jordbruket som även spelades in som en del av UR:s skolwebb.

  • Dennis Eriksson som är en av programmets forskare avslutade nio månader som Mistra Fellow på European Plant Science Organisation i Bryssel.

  • En större studie blev klar kring miljöeffekter av kväveeffektiva grödor som skulle kunna minska både övergödning och klimatutsläpp.

stäng