EviEM

Mistra EVIEM

Mistras råd för evidensbaserad miljövård

Genom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2017
  • Mistra investerar: 66 Mkr
  • Programvärd: Stockholm Environment Institute
Händelser under året
  • Stockholm Environment Institute tar över värdskapet från Kungl. Vetenskapsakademien i januari.

  • Världens experter inom systematiska miljöutvärderingar samlades i augusti till en första konferens med Mistra EviEM som värd.

  • Under hösten aviserade regeringen i sin forskningsproposition medel till verksamhet som liknar den som Mistra EviEM bedriver från och med 2018, när Mistras finansiering upphör.

  • Systematiska utvärderingar och kartläggningar under året har bland annat rört våtmarker som fällor för kväve och fosfor samt hur skötsel av skyddad skog inverkar på biologisk mångfald

stäng